Terma & Syarat

Saya (“Peserta”) mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat yang tersenarai seperti berikut:

1.   Mead Johnson Nutrition (M) Sdn Bhd (“MJN”) adalah penganjur untuk Peraduan ENFAGROW A+ (“Peraduan”). Peraduan ini bermula pada 1hb Jun 2020, jam 00:00 dan berakhir pada 30hb Jun 2020, jam 23:59 (“Tempoh Peraduan”).

2.   Peraduan in terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas, kecuali pengarah, kakitangan dan ahli keluarga terdekat kakitangan MJN, termasuk syarikat sekutunya dan/atau yang berkaitan, pengedar, agensi pengiklanan dan promosi (masing-masing disebut sebagai peserta). Ahli keluarga terdekat termasuk suami/isteri, anak, ibu bapa, ibu bapa mertua dan adik-beradik.

Kaedah Penyertaan

1.   Dalam Tempoh Peraduan, Peserta yang layak perlu melakukan perkara yang berikut untuk menyertai Peraduan:

  1. Beli mana-mana produk ENFAGROW A+ yang turut serta◊ dalam satu invois cukai/resit (“Bukti Pembelian”).
  2. Jawab soalan berikut: Enfagrow A+ adalah satu-satunya jenama yang mengandungi Kompleks MFGM & DHA Tertinggi*. (BETUL atau SALAH?)
  3. Hantar gambar Bukti Pembelian yang jelas melalui WhatsApp ke 012-9098806 dengan butiran berikut:
    ENFAGROW A+, Nama, No K/P, Jawapan
    Contoh: ENFAGROW A+, Ann Francis, 750210142020, Betul

Simpan invois cukai/resit asal untuk tujuan pengesahan jika anda dipilih sebagai pemenang. 

2.   Bilangan penyertaan akan diberikan secara automatik apabila Peserta membeli saiz pek berikut. Rujuk di bawah untuk jumlah penyertaan yang diperuntukkan untuk saiz pek masing-masing.

3.   Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang dikehendaki asalkan setiap penyertaan disertakan dengan Bukti Pembelian yang diperlukan. Bukti Pembelian yang asal yang dicetak dengan penerangan produk yang betul sahaja akan diterima. MJN berhak untuk membatalkan mana-mana Bukti Pembelian yang diubah, salah, tidak lengkap dan tidak jelas. Penyertaan yang lambat, tidak lengkap dan butiran tidak sah atau tidak mempunyai Bukti Pembelian akan dibatalkan secara automatik. Bukti penghantaran WhatsApp tidak akan dianggap sebagai Bukti Pembelian.

◊Tertakluk untuk pembelian Enfagrow A+ Langkah 3,4 dan 5 sahaja.

*berbanding dengan jenama susu tepung rumusan utama di pasaran pada September 2019. Enfagrow A+ membekalkan 105mg DHA dalam 3 hidangan sehari.

Hadiah Peraduan

1.    Setiap Peserta berpeluang memenangi maksima satu (1) Hadiah Utama DAN satu (1) Hadiah Bonus:- HADIAH UTAMA (untuk semua Peserta) x 10 pemenang: Kelas ‘Pengayaan’ Pilihan Pemenang untuk satu tahun bernilai RM 2,400** HADIAH BONUS (untuk Peserta dengan pembelian 3.6 kg dan ke atas di dalam satu resit) x 10 pemenang: Bekalan formula susu ENFAGROW A+ untuk satu tahun   bernilai RM 3,600***

2.   MJN berhak menggantikan sebarang hadiah dengan barangan lain yang sama nilai mengikut budi bicara mutlaknya. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar kepada barang lain dengan mana-mana alasan. Anggaran nilai hadiah adalah betul pada masa percetakan. Semua hadiah diberikan berasaskan ‘keadaan sedia ada’.

3.   MJN tidak bertanggungjawab atas sebarang salah tafsir berkenaan dengan hadiah peraduan yang ditawarkan dan diterbitkan dalam bahan media, pemasaran atau pengiklanan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, MJN tidak bertanggungjawab atas sebarang perwakilan dan/atau jaminan terhadap hadiah peraduan yang dianugerahkan dalam Peraduan ini. MJN tidak akan memberi apa jua jaminan mengenai penjualan, kualiti hadiah atau kesesuaian penggunaan atas sebarang tujuan .

4.   MJN berhak untuk menentukan cara penghantaran hadiah atau penebusan hadiah (mana-mana yang berkenaan) kepada pemenang. Peserta bertanggungjawab untuk memberikan alamat yang betul, sah dan lengkap. MJN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang hadiah yang tidak diterima. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, MJN tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan dan/atau kehilangan hadiah semasa penghantaran dan penebusan hadiah dan tidak akan menerima sebarang hadiah yang dikembalikan oleh pemenang untuk apa jua sebab. MJN tidak akan bertanggungjawab untuk mana-mana hadiah yang terdapat kecacatan, hilang, rosak atau dicuri.

** Pusat pembelajaran yang dipilih mesti mempunyai lesen yang didaftarkan dengan pihak berkuasa berkenaan iaitu Kementerian Pendidikan, pihak berkuasa negeri dan lain-lain dan tertakluk kepada kelulusan terakhir MJN. Yuran untuk kelas akan dibayar untuk maksima RM 2,400 atau mengikut harga rasmi pusat pembelajaran, yang mana lebih rendah. Kelas pengayaan yang dipilih mestilah untuk kanak-kanak berumur 1 tahun ke atas.

***Saiz dan variasi pek formula susu ENFAGROW A+ bernilai RM 3,600 – seperti yang ditetapkan oleh RRP Enfagrow A+ akan dihantar terus kepada pemenang. Tertakluk kepada produk Enfagrow A+ Langkah 3, 4 dan 5 sahaja.

Pemilihan Pemenang

1.   Semua penyertaan yang layak akan dipilih melalui sistem pemilihan komputer secara rawak untuk memilih bilangan pemenang (“Pemenang Disenarai Pendek”) untuk setiap hadiah.

2.   Pemenang yang Disenarai Pendek akan dihubungi dengan sebaik mungkin melalui panggilan telefon dengan maksima tiga (3) di mana percubaan kali kedua dan ketiga akan dibuat dalam masa 24 jam dari percubaan kali pertama. Pemenang yang Disenarai Pendek perlu menjawab soalan mudah iaitu: Enfagrow A+ adalah satu-satunya jenama dengan Kompleks MFGM & DHA Tertinggi*. (BETUL atau SALAH?)  

*berbanding dengan jenama susu tepung rumusan utama di pasaran pada September 2019. Enfagrow A+ membekalkan 105mg DHA dalam 3 hidangan sehari.

3.    Pemenang yang disenarai Pendek adalah dikehendaki untuk menghantar salinan kad pengenalan dan Bukti Pembelian asal untuk tujuan pengesahan ke Peraduan ENFAGROW A+, No 14 & 15, Block B, Lot 756, Jalan Subang 3, 47610 Subang Jaya, Selangor. 

Lain-lain

1.   Senarai pemenang akan diumumkan dalam masa 8 – 10 minggu selepas tarikh tamat peraduan melalui https://web.facebook.com/enfagrowmalaysia/. MJN berhak untuk mengubah tarikh pengumuman, termasuk tetapi tidak terhad kepada situasi yang tidak dijangka jika tindak balas boleh diterima, dan lain-lain. Jika ada pertikaian mengenai identiti Peserta dan/atau penerima hadiah yang lain, MJN berhak untuk memutuskan isu-isu tersebut dan keputusannya adalah muktamad, konklusif dan terikat kepada Peserta berkenaan.

2.   Penentuan para peserta MJN adalah muktamad, konklusif dan tetap. Jika pemenang (atau mana-mana pemenang gantian) tidak dapat dihubungi, pemenang akan dianggap tidak memenangi hadiah ini. Sekiranya MJN cuba menghubungi pemenang dan pemenang gantian dan tidak dapat memberikan hadiah kepada pemenang, maka MJN akan mempertimbangkan hadiah ini sebagai hadiah yang tidak dituntut dan kemudiannya akan berurusan dengan hadiah dengan apa-apa cara yang difikirkan sesuai. Tiada surat-menyurat yang akan dilayan.

3.   Dengan menyertai Peraduan ini, peserta akan dianggap sebagai (i) telah bersetuju dengan MJN dan/atau penajanya (jika ada) untuk menggunakan mana-mana maklumat peserta termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, kesamaan, imej dan/atau suara mereka (termasuk gambar, filem dan/atau rakaman yang sama) dalam mana-mana media untuk tempoh yang tidak terhad tanpa imbuhan untuk tujuan mempromosikan Peraduan ini (termasuk sebarang hasil), atau tujuan pengiklanan dan publisiti masa depan, melainkan jika diberitahu secara bertulis kepada MJN; dan (ii) membaca dan memahami Terma dan Syarat ini dan bersetuju untuk terikat oleh mereka.

4.   MJN mempunyai hak untuk membuat penambahan, pindaan, pengubahsuaian kepada Peraduan ini dan bahan promosinya yang berkaitan, dan/atau membatalkan atau menangguhkan Peraduan ini dan bahan promosinya yang berkaitan, dan/atau membatalkan atau menangguhkan Peraduan ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Sila rujuk kepada https://web.facebook.com/enfagrowmalaysia/ untuk maklumat terkini mengenai Terma & Syarat dan mekanik Peraduan.

5.   Kecuali bagi apa-apa liabiliti yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, MJN (termasuk pegawai, pekerja dan ejen masing-masing) tidak bertanggungjawab dan tidak termasuk semua liabiliti (termasuk kecuaian), untuk sebarang kecederaan diri; atau sebarang kerugian atau kerosakan (termasuk kehilangan peluang); sama ada secara langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit, yang timbul dalam apa jua cara daripada: (a) sebarang masalah teknikal atau kerosakan peralatan (sama ada di bawah kawalan MJN); (b) sebarang kecurian, akses yang tidak dibenarkan atau gangguan pihak ketiga; (c) apa-apa tuntutan masuk atau hadiah yang lewat, hilang, diubah, rosak atau salah arah (sama ada atau tidak selepas penerimaan mereka oleh MJN) disebabkan oleh apa-apa sebab di luar kawalan yang munasabah terhadap MJN; (d) apa-apa variasi dalam nilai hadiah yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini; (e) jika Peraduan dibatalkan atau ditangguhkan atas apa-apa sebab di luar kawalan munasabah MJN; (f) sebarang liabiliti cukai yang ditanggung oleh pemenang atau Peserta; atau (g) penggunaan hadiah itu.

6.   Sebagai syarat penerimaan hadiah, pemenang dikehendaki menandatangani dan kembalikan kepada MJN apa-apa dokumentasi undang-undang dalam bentuk yang dikehendaki oleh MJN dan/atau pembekal hadiah mengikut budi bicara mutlak mereka, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembebasan undang-undang dan borang indemniti.

7.   MJN mengumpul maklumat peribadi untuk menjalankan Peraduan ini dan diizinkan, untuk tujuan ini, mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga (terletak di dalam dan di luar Malaysia), termasuk tetapi tidak terhad kepada ejen, kontraktor, penyelia perkhidmatan, pembekal hadiah dan, seperti yang diperlukan, kepada pihak berkuasa pengawalseliaan Malaysia. Penyertaan adalah bersyarat untuk memberikan maklumat ini. MJN boleh, untuk tempoh yang tidak ditentukan, melainkan jika disaran lain, gunakan maklumat untuk promosi, pemasaran, publisiti, penyelidikan dan tujuan profiling, termasuk menghantar mesej elektronik atau menelefon Peserta. Peserta hendaklah mengarahkan sebarang permintaan untuk menarik diri, mengakses, mengemaskini atau membetulkan maklumat kepada MJN. Semua penyertaan menjadi milik MJN.

8.   MJN tidak membuat sebarang jaminan dan dengan ini menafikan sebarang dan semua waranti, nyata atau tersirat, mengenai sebarang hadiah atau barang lain yang disediakan oleh pihak ketiga berkaitan dengan Peraduan ini. TANPA MENGHADKAN GENERALITAS OF FOREGOING, SEBARANG ITEM ADALAH DISEDIAKAN SEBAGAI “KEAADAAN SEDIA ADA” TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, DAN MJN DENGAN MENGAMBIL SEMUA JAMINAN TERSEBUT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT DAN TERSURAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU PELANGGARAN SEBARANG HAK HARTA INTELEKTUAL MANA-MANA PIHAK.

9.   MJN tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan, kegagalan dalam pengendalian atau penghantaran, kegagalan garis komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau perubahan, apa-apa cara komunikasi, atau sebarang masalah atau teknikal kerosakan sebarang rangkaian atau talian telefon, mana-mana laman web atau aplikasi, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia, peralatan komputer, sistem, alat, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan kemasukan disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau perkhidmatan telekomunikasi, yang digunakan berkaitan dengan Peraduan ini.

10.   Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya tidak konsisten antara kedua-dua versi Terma dan Syarat, versi Bahasa Inggeris akan digunakan.

Klik sini untuk Soalan Lazim. Untuk pertanyaan lanjut tentang Peraduan ini, sila log masuk ke https://web.facebook.com/enfagrowmalaysia/ atau hubungi 1800-88-3585, Isnin - Jumaat, 10 pagi - 5 petang kecuali cuti umum.