Syarat Penggunaan

Sila baca syarat kepenggunaan ini dengan teliti. Kumpulan Reckitt Benckiser, syarikat awam berhad dan/atau sekutunya (“RB”) mungkin akan dari masa ke semasa menyemak terma ini dengan mengemaskini halaman ini. Dengan melawat laman ini anda bersetuju dan terikat dengan peraturan yang telah dinyatakan oleh RB untuk laman web mereka dan anda harus dari masa ke semasa melawat halaman ini untuk mengetahui terma baru yang dikemaskini yang terikat dengan anda. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, sila berhenti dari menggunakan laman web ini.

Had Penggunaan Bahan

Laman www.enfagrow.com.my ini dibangunkan oleh RB. Kesemua inti pati Laman www.enfagrow.com.my adalah hakcipta terpelihara di bawah undang-undang hakcipta. Pengguna boleh memuat-turun untuk kegunaan mereka sendiri dan bukan untuk tujuan pengkomersialan. Membuat salinan, mengedarkan atau menerbitkan mana-mana bahagian laman ini adalah dilarang.

Penyerahan

Dengan menyerahkan kandungan kepada Laman www.enfagrow.com.my ini, anda dengan ini secara automatik telah memberi kebenaran kepada RB, atau memberi jaminan pemilik kandungan tersebut telah memberi kebenaran kepada RB, kandungan yang bebas royalti, kekal, tidak terbatal, hak bukan eksklusif dan lesen untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengubahsuai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, dan mengedarkan kandungan tersebut (secara keseluruhan atau sebahagian) ke seluruh dunia dan/atau memasukkan kandungan tersebut ke dalam mana-mana hasil kerja dalam apa-apa bentuk, media atau teknologi yang ada sekarang atau yang akan dicipta pada masa hadapan, untuk jangka masa penuh untuk mana-mana hakcipta terpelihara yang ada di dalam kandungan tersebut. Anda memberi jaminan bahawa bahan yang anda serahkan adalah hakmilik anda dan ianya tidak melanggar mana-mana hakcipta terpelihara yang dimiliki oleh orang lain. Anda juga memberi kebenaran kepada orang lain untuk mengakses, melihat, menyimpan, atau menghasilkan semula kandungan tersebut bagi kegunaan mereka sendiri. Tertakluk dengan kebenaran ini, pemilik kandungan yang ada di dalam laman web ini mengekalkan semua hakmilik yang mungkin ada di dalam kandungan tersebut. RB tidak mempunyai kewajipan untuk menggunakan bahan yang anda serahkan dan berhak untuk tidak menggunakan kandungan yang didapati meragukan. Dengan menyerahkan apa jua kandungan dan borang, yang mengandungi nama, alamat dan/atau alamat emel anda, anda mengakui yang nama, alamat dan / atau alama emel anda akan dimasukkan ke dalam satu atau lebih senarai mel RB dengan tujuan (i) menyediakan maklumat yang berkenaan dengan Laman www.enfagrow.com.my, keahlian anda, penggunaan laman dan apa-apa perubahan di dalam polisi, (ii) memperbaiki perkhidmatan RB dan juga untuk tujuan perniagaan dalaman, termasuklah tinjauan pasaran, analisis bentuk penggunaan dan pilihan dan memudahkan promosi keahlian, pertandingan, acara dan hak istimewa/perkhidmatan; dan (iii) apa-apa tujuan yang telah dimaklumkan kepada anda pada ketika anda menyerahkan data peribadi anda, mengikut apa yang tercatat di dalam Polisi Privasi yang telah anda baca dan faham dan mana-mana perundangan semasa yang berkaitan.

Ganti rugi

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan melepaskan RB (syarikat induk dan sekutunya, atau mana-mana pegawainya, pengarahnya, pekerjanya, agen-agennya, wakil-wakilnya) dari apa-apa dan semua liabiliti yang timbul dari pelanggaran Syarat Penggunaan ini atau dari perwakilan dan jaminan bahan yang anda serahkan dan dari penggunaannya.

Had Liabiliti

RB tidak mewakili atau memberi jaminan bahawa Laman Web  www.enfagrow.com.my ini boleh diakses atau tersedia ada tepat mengikut waktu- waktu tertentu, atau akses kepada laman ini bebas dari sebarang gangguan atau kesilapan. Laman ini diedarkan dengan dasar “seperti adanya” dan “sebagaimana adanya”, tanpa apa-apa jaminan, perwakilan dan syarat, sama ada tersurat atau tersirat, termasuklah tetapi tidak terhad kepada jaminan atau syarat kualiti kepuasan, tajuk keselamatan, kebolehpercayaan, ketepatan, bukan- pelanggaran hak pihak ketiga, kebolehpasaran atau kesesusaian untuk tujuan yang tertentu. Dalam apa jua keadaan RB (syarikat induk dan sekutunya, atau mana-mana pegawainya,pengarahnya, pekerjanya, agen-agennya, wakil-wakilnya, pemberi maklumatnya atau pemberi lesennya) pada had yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, tidak akan bertanggungjawab untuk mana-mana kecederaan peribadi, kehilangan keuntungan yang ada atau yang dijangkakan, kehilangan kegunaan, kehilangan peluang perniagaan atau kerosakan secara langsung, tidak langsung, istimewa, kemalangan, sampingan, punitif (dalam apa jua tindakan) walaupun RB telah dinasihati atau sepatutnya dimaklumkan akan kebarangkalian berlakunya ganti rugi itu. Pengecualian kepada syarikat yang berkaitan dengan RB dan produk RB, Mead Johnson tidak bersekutu atau berkaitan dengan penaja laman yang mempunyai pautan (hyperlink) ke atau dari laman web www.enfagrow.com.my website ini dan tidak mengesahkan kandungan yang muncul di laman yang lain.

Maklumat Tambahan

Kesemua produk RB, bahan dan maklumat yang ada di dalam laman ini adalah ditujukan khas untuk pelanggan di Malaysia. Untuk maklumat yang berkenaan tentang produk di dalam negara lain, sila rujuk laman yang dikhaskan untuk negara tersebut. Produk RB yang tertentu yang dipaparkan di dalam laman ini mungkin tidak disediakan untuk pengedaran atau penjualan di luar Malaysia.

RB menyokong matlamat International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) di dalam negara yang membangun, termasuklah piawai untuk integriti produk, pelabelan, pengedaran dan promosi. Selaras dengan dengan Artikel 4.2, kod WHO, kenyataan berikut digunapakai:

Penyusuan susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi pada bila-bila masa. Penyusuan susu ibu adalah aspek yang penting untuk kesihatan, nutrisi, dan ukuran sosial yang lain yang diperlukan bagi menggalakkan aspek kesihatan, pertumbuhan dan perkembangan untuk bayi dan kanak-kanak. Seandainya seorang ibu mengambil keputusan untuk memberikan susu formula kepada bayinya, keputusan ini amat sukar untuk diubah semula. Penggunaan produk gantian susu ibu yang tidak sesuai mungkin akan menyebabkan bayi kekurangan zat, penyakit serius, dan juga kematian di semua negara. Penyalahgunaan produk gantian susu ibu boleh mendatangkan bahaya, maka, baca dan ikut arahan penyediaan dan penyimpanan dengan teliti. Penyusuan susu ibu melibatkan keperluan nutrisi tambahan buat ibu yang menyusu. Ini adalah penting, maka, ibu yang menyusukan bayinya perlu mengamalkan diet yang seimbang untuk memastikan kuantiti dan kualiti khasiat susunya adalah mencukupi untuk keperluan bayinya. Susu formula, jika digunakan dengan cara yang betul, dapat menyediakan khasiat yang mencukupi sebagai gantian atau sebagai tambahan kepada susu ibu, tetapi melibatkan kos yang lebih mahal. Maka, ketika mengambil keputusan bagaimana untuk menyusukan bayi anda, khidmat nasihat pakar perlu diikuti dan kos susu formula perlu dipertimbangkan. Nama produk RB yang dipaparkan di dalam laman ini adalah tanda dagangan RB (atau pemberi lesen yang dinyatakan), yang kebanyakannya berdaftar di Amerika Syarikat dan pelbagai negara yang lain.

Klik di sini untuk mengetahui Privasi Laman ini yang telah dimasukkan sebagai rujukan di dalam Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Polisi Privasi dan Syarat Penggunaan kami, anda diminta untuk berhenti mengakses atau menggunakan Laman ini.

Pertanyaan

Jika anda mempunyai sebarang ertanyaan berkenaan Syarat Penggunaan Mead Johnson Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd untuk Laman Internet atau Polisi Privasi kami, sila hubungi kami.